تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار

دهستان گلیان در بین دهستان های بخش مرکزی شیروان براساس داده های آماری سال 85 از مرکز آمار ایران دارای جایگاهی به شرح ذیل است

پایگاههای شهری و جاده ای ، پیشنهادی اورژانـس 115 استان خراسان شمالی به تفکیک شهرستان به شرح زیر می باشد

 

مقایسه امکانات دهستان های بخش مرکزی شیروان وبررسی سطح سواد دهستان گلیان با توجه به جداول زیر بررسی شده است

براساس سرشماری سال 1375، جمعیت روستای گلیان 1194 نفر بوده است که در سال 1385 به 623 نفر کاهش یافته است. این آمار درسال 1390به441 نفر کاهش یافته است.در جداول زیر که از مرکز آمار ایران بدست آمده این تغییرات جمعیتی را مشاهده می کنید.