تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار

بابا توکل جلیانی از مشایخ و عرفای نامی قرن چهارم هجری است و مقبره وی در روستای گلیان (جلیان) شیروان قرار دارد.از بابا توکل به عنوان خادم و کلید دار کعبه نام برده اند. وی در نجوم و ریاضی استاد بوده و دارای تالیفاتی با نام های علم النجوم، دیوان بابا توکل و مختصرالمعالی است.