تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار

ایجاد و تشکیل 8 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان شیروان تابع استان خراسان ‌ایجاد و تشکیل 8 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در
شهرستان شیروان تابع استان خراسان
1366.04.10 - .116096ت852 - 1366.10.14 - 867