تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار

 مکانی است که گله گوسفندان بعد از مدتی در روز در انجا ساکن و اهالی روستا در آنجا مشغول دوشیدن شیر می شوند.