تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار

  مردی بود که در دامنه های کوه های شاه جهان پرورش یافته بهترین داستان سرا و راوی منظومه های ترکی بود که توانست شاگردان مهمی را پرورش دهد و هنر خود را ماندگار سازد او را در اجرای آهنگ کرم اصلی خان بی نظیر می دانند.

  استاد علی بخشی گل افروز از نوازندگان چیره دست و با تکنیک ترین یخشی شمال خراسان (شیروان) به شمار می رود.ایشان دوتار رانزد پدرش علی اکبر بخشی فرا گرفت.